ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

1.Какво е домашно насилие?

Правната уредба на защитата от домашно насилие се съдържа в Закона за защита от домашно насилие. Домашно насилие е всяко действие, което представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ПРОМЕНЕНИ НОТАРИАЛНИ ТАКСИ

money

Изменения на нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност; на държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията и на таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието одобри кабинетът. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ