РАЗВОД И РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Семейните взаимоотношения са изключително лична сфера и деликатния подход на адвоката за развод е от съществено значение. Когато   една брачна двойка е взела решение за прекратяване на брачните взаимоотношения, ролята на адвоката е да изслуша волята на клиента /клиентите/, да задава допълнителни въпроси които са от съществено значение и да прецени коя съдебна процедура би била подходяща в конкретния случай.

Когато основанието е сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, то тогава процедурата Развод по взаимно съгласие  е удачен  способ за прекратяване на брака.Когато по една или друга причина, до взаимно съгласие не се стига, то тогава процедурата Развод по исков ред , ще доведе до търсеният от Вас резултат – прекратяване на брака.

Развод по взаимно съгласие. Производството се инициира с писмена молба до районния съд, в която съпрузите изразяват съгласието си за прекратяване на брака, което съгласие следва да се потвърди и лично в съдебно заседание. Към молбата се прилага и споразумение, с което се уреждат последиците от прекратяването на брака, а именно:

 • Местоживеенето на родените от брака деца;
 • Упражняването на родителските права;
 • Личните отношения;
 • Размер на издръжката на децата;
 • Ползването на семейното жилище;
 • Издръжката между съпрузите, ако такава следва;
 • Фамилното име след развода.

След като съдът се увери в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на страните за прекратяване на брака и постигнатото между тях споразумение отговаря на законовите изисквания, съдът постановява решение с което прекратява брака сключен между страните и утвърждава постигнатото между тях споразумение.

Развод по исков ред.   Регламента му се съдържа в чл. 49 от Семейния Кодекс:  Развод поради разстройство на брака е процедура, с която се цели прекратяването на брака поради „дълбоко и непоправимо” разстройство.

Процедурата започва с подаване на иск до районния съд по постоянен адрес на ответника. По делото следва да бъдат доказвани фактите, от които се съди за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, които са основания за развода. Тези факти се преценяват от съда винаги спрямо конкретния случай, всички факти от семейния живот, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака следва да бъдат посочени и доказани – обикновено чрез свидетелски показания.  Заедно с брачния иск се разглеждат и свързаните с него небрачни искове, а именно:

 • Упражняване на родителските права;
 • Личните отношения и издръжката на децата;
 • Ползването на семейното жилище;
 • Издръжката между съпрузите;
 • Фамилното име.