ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

1.Какво е домашно насилие?

Правната уредба на защитата от домашно насилие се съдържа в Закона за защита от домашно насилие. Домашно насилие е всяко действие, което представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

2. Кои лица могат да се ползват от мерките предвидени в закона?

Ако вие сте жертва на насилие от: съпруг; бивш съпруг; родител; партньор, с когото живеете или сте живели на семейни начала; лице, от което имате дете; дете или внук; първи братовчед; брат или сестра; чичо; леля; свекъри, свекърви, тъстове, тъщи; заварено дете; втора майка или баща; брат или сестра на съпруг; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

3. Кой може да подаде молба за зашита от домашно насилие?

Такава молба може да подаде лице, което е навършило 14 години; брат, сестра или родител на пострадалото лице; настойник или попечител на пострадалото лице, както и директора на дирекция “Социално подпомагане”, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

4. Какви мерки за защита налага съда?

Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми.