ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП – ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Обезщетение е парична сума, която се изплаща за:

  • претърпени болки и страдания на пострадалия (наследници на починало лице)
  • претърпени имуществени вреди – разходи за лечение, лекарства, рехабилитация, пропуснати ползи.

Право на обезщетение има всяко лице пострадало от ПТП, което е претърпяло телесни увреждания в следствие на ПТП, с изключение на виновния водач. Право на обезщетение имат и наследниците на лице, което е починало в следствие на ПТП. При смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.

Обезщетението се изплаща от Застрахователната компания на виновния водач по застраховка „Гражданска отговорност“, когато е налице валидно сключен застрахователен договор. Застрахователят по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:

  • неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
  • вредите, причинени на чуждо имущество;
  • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;

Във всички случаи на пострадали при ПТП е нужно да потърсите компетентното съдействие на адвокат, който да даде правно становище относно защитата на правата ви.