ИЗРАВНИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ ЗА ТОК – СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА

Масово явление в последните години е електроразпределителните дружества да извършват проверка на средствата за търговско измерване – електромерите, монтирани за отчет на консумираната ел. енергия и да налагат едностранно корекция на сметката на потребителите си, начислявайки суми за стар период от време. Общите условия на съответното електроразпределително дружество предвиждат такава възможност, но тя не винаги е коректно изпълнима и позволява адекватно обезщетение на дружеството, за реално доставена от него и потребена от гражданите електроенергия.

Какво е необходимо да знаете: В случай, че ви бъде връчена изравнителна сметка, за стар период от време, с чиито размер не сте съгласен, тъй като за същият сте заплатили връчените ви месечни фактури, следва да потърсите нарушените си права.

Съществуват две възможности.

Едната е да потърсите доброволно решение на спора, като депозирате жалба в офис на съответното електроразпределително дружество, с искане за проверка на начислената сума и период, възразявайки че не дължите същата и с особено искане да не бъде преустановявано ел. захранването ви до решаване на спора.

Втората опция е да потърсите правна помощ, респективно завеждане на граждански иск пред компетентния за това съд, чрез който да установите че начислената сума за стар период не се дължи.

В последните години и в съответствие с практиката на Върховен съд, тези спорове масово се решават в полза на потребителите, в случай че са налице някои специфични условия.

Масова практика на дружествата доставчици на ел. енергия е да пренебрегват собствените си правила, а именно да не потърсят абоната собственик на конкретния обект, за който се извършва проверка и да не му връчат протокол от проверката. По този начин под протокола стоят подписи единствено на служители на дружеството и не може да се извади извода да ли са спазени законовите изисквания за подмяна на електромера, запечатването му в безшевна торба с пломба и предаване за експертиза в Българския институт по метрология. Не може да се извади и извода дали грешното измерване действително е налице, както и дали се дължи на производствен дефект на електромера, или на неправомерно вмешателство. В случай, че все пак ви бъде връчен протокол от проверка, внимателно четете текста и отразените факти в протокола. Порочна практика на дружествата доставчици е да включват в този протокол клауза, която предвижда Арбитраж за решаване на евентуално възникнали спорове, с което на практика се десезира съда от функцията му да решава този вид спорове.