УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

До 2009 г. в РБ нямаше закон, който да урежда отношенията в етажната собственост, а правилник – Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост /ПУРНЕС/.

С приемането на Закона за управление на етажната собственост се застъпиха много нови и актуални въпроси и проблеми, които до момента не намираха своето адекватно решение. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ПРОМЕНИТЕ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС – НОВИ МОМЕНТИ

Промените на Семейния кодекс, влезли в сила от 01.10.2009 год. и по-късните допълнения, установяват нови имуществено-правни отношения между съпрузите.

Регламентират се три режима на имуществени отношения: ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ