Медиация

 

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице-медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение по всички или част от спорните между тях въпроси.

Медиацията е законово регулирана процедура/Закон за медиацията, Граждански процесуален кодекс, Наредба N 2/15.03.2007 г. на МС/, която се ползва с редица предимства пред добре познатите и съществуващи от години в Р. България способи за решаване на спорове, а именно съд или арбитраж.

Медиацията е бърза, евтина, доброволна, поверителна процедура, при която страните по спора имат възможност да уредят отношенията си посредством преговори, което спомага за подобряването или възстановяването на влошените отношения между тях.

Предмет на медиацията биват граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица.

За по подробна информация препоръчвам да посетите сайта на Сдружение „Медиация-България” www.mediation-bulgaria.com