ИЗРАВНИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ ЗА ТОК – СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА

Масово явление в последните години е електроразпределителните дружества да извършват проверка на средствата за търговско измерване – електромерите, монтирани за отчет на консумираната ел. енергия и да налагат едностранно корекция на сметката на потребителите си, начислявайки суми за стар период от време. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП – ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Обезщетение е парична сума, която се изплаща за:

  • претърпени болки и страдания на пострадалия (наследници на починало лице)
  • претърпени имуществени вреди – разходи за лечение, лекарства, рехабилитация, пропуснати ползи.

Право на обезщетение има всяко лице пострадало от ПТП, ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОН И ПО ЗАВЕЩАНИЕ

С настъпването на смъртта изчезва личността на починалия, но неговото имущество остава. То преминава в полза на близките му. Преминаването на имуществото на починалия (наследодателя) към други – едно или няколко лица (негови наследници) – се нарича нас­ледяване или наследствено правоприемство. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

1.Какво е домашно насилие?

Правната уредба на защитата от домашно насилие се съдържа в Закона за защита от домашно насилие. Домашно насилие е всяко действие, което представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

РАЗВОД И РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Семейните взаимоотношения са изключително лична сфера и деликатния подход на адвоката за развод е от съществено значение. Когато   една брачна двойка е взела решение за прекратяване на брачните взаимоотношения, ролята на адвоката е да изслуша волята на клиента /клиентите/, да задава допълнителни въпроси които са от съществено значение и да прецени коя съдебна процедура би била подходяща в конкретния случай. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ОСИНОВЯВАНЕ

Осиновяването е самостоятелен юридически факт, от чието установяване се пораждат семейно-правни отношения. То е правен акт, по силата на който между две лица се създава правна връзка, наподобяваща отношенията родител – дете.

Всяко лице, което е дееспособно и не е лишено от родителски права, може да осиновява. Осиновяват се само лица, които при подаване на молбата за осиновяване не са навършили пълнолетие. Освен това, осиновяващият трябва да е поне петнадесет години по-възрастен от осиновявания, като изключение в това отношение са случаите, когато съпруг осиновява рождено дете на своя съпруг. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

 КОГА МИ Е НУЖЕН АДВОКАТ

Адвокат Ви е необходим винаги когато имате проблем от семейно – правно естество, а именно: желаете да прекратите своя брак, имате нужда от издръжка за Вашето дете, имате желание да сключите брачен или пред брачен договор или се колебайте как да постъпите. Към адвокат следва да се насочите когато желаете да Ви бъдат предоставени родителските права над детето, искате да го изведете извън пределите на Република България, а нямате подписано съгласие от другия родител, желаете да извършите разпореждане с имущество на малолетно или непълнолетно дете или имате нужда от съдействие при осиновяване, установяване или оспорване на произход. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ПРОМЕНЕНИ НОТАРИАЛНИ ТАКСИ

money

Изменения на нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност; на държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията и на таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието одобри кабинетът. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ