ПРОМЕНИТЕ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС – НОВИ МОМЕНТИ

Промените на Семейния кодекс, влезли в сила от 01.10.2009 год. и по-късните допълнения, установяват нови имуществено-правни отношения между съпрузите.

Регламентират се три режима на имуществени отношения:

 

  • законов режим на общност на придобитото през време на брака
  • законов режим на разделност на притежанието на всеки съпруг
  • договорен режим

Режим на имуществени отношения може да бъде избиран, както от встъпващите в граждански брак, така и от съпрузите по време на брака. Брачният договор трябва да урежда не само имуществени права, но и въпросите свързани с родителските права, издръжката на децата, фамилните имена и другите предвидени от Семейния кодекс клаузи. Сключеният брачен договор, може да бъде променян и прекратяван при настъпване на съществени обстоятелства. За да се гарантират правата на съпрузите, вписването и промените на имуществено-брачен режим се отразяват, както в акта за граждански брак така и в публичен регистър.

Акцент в промените свързани с развода е поставен върху присъствието на съгласие и споразумение между съпрузите. Разширени са възможностите за постигане на споразумение във всяка фаза от процеса. Облекчени са сроковете, процедурите и третирането на вината. Развода по взаимно съгласие, вече е по-бърз и по-безболезнен начин за прекратяване на брака.

Упражняването на родителски права след развода, е уредено изцяло в интерес на децата. Съдът се намесва само ако родителите не могат да се споразумеят. При уреждане ползването на семейното жилище след развода, акцента е поставен върху нуждата от жилище на съпруга.

Актуализирани са процедурите по оспорване и установяване бащинство, припознаване на дете и оспорване на припознаването.

По нов, съвременен начин е уредена материята свързана с осиновяването и прекратяването на съществуващо осиновяване.